رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
جدول برگزاری کلاس های آنلاین
صبحگاه و گردهمایی دانش آموزان پایه هفتم یکشنبه -- لینک ورود
صبحگاه و گردهمایی دانش آموزان پایه هشتم دوشنبه -- لینک ورود
صبحگاه و گردهمایی دانش آموزان پایه نهم سه شنبه -- لینک ورود
 روز و ساعت    هفتم 
 شنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی )
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  یادگیری و تمرین ریاضی LMS (صدری)
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  یادگیری و تمرین  عربی LMS 
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  یادگیری و تمرین  عربی + قرآن LMS 
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵   ادبیات (کرباسیان)
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  یادگیری و تمرین ادبیات LMS 
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
 روز و ساعت    هشتم 
 شنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  آموزش ادبیات (کرباسیان)
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  یادگیری و تمرین ادبیات LMS 
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی )
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  یادگیری و تمرین ریاضی LMS (صدری)
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  عربی
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  یادگیری و تمرین  عربی+ قرآن  LMS 
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
 روز و ساعت    نهم 
 شنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  عربی
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  یادگیری و تمرین  عربی+ قرآن LMS 
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  آموزش ادبیات (کرباسیان)
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  یادگیری و تمرین ادبیات LMS 
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  آموزش ریاضی (کریمی )
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  یادگیری و تمرین ریاضی LMS (صدری)
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
هفتم
 یکشنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  آموزش علوم (حسن پور)
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۳  آموزش علوم (حسن پور) LMS
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  هنر 
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  هنر  LMS
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  زبان انگلیسی - آقای روحی
زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای رضایی
زبان انگلیسی - آقای صوفی
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  زبان انگلیسی - آقای روحی LMS
زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی - آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی - آقای صوفی LMS
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین علوم  LMS 
هشتم
 یکشنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای رضایی
زبان انگلیسی - آقای صوفی
زبان انگلیسی - آقای روحی
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۳  LMS زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی - آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی - آقای روحی LMS
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  آموزش علوم (حسن پور)
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  آموزش علوم (حسن پور) LMS
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  هنر  
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  هنر LMS
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین علوم  LMS 
نهم
 یکشنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  هنر  
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۳  هنر LMS
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای صوفی
زبان انگلیسی - آقای روحی
زبان انگلیسی - آقای رضایی
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی - آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی - آقای روحی LMS
زبان انگلیسی - آقای رضایی LMS
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  آموزش علوم (حسن پور)
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  آموزش علوم (حسن پور) LMS
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین علوم  LMS 
ایام و زمان برگزاری گروه الف گروه ب  گروه ج
 دوشنبه   ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی )  ادبیات (کرباسیان) قرآن (شیخ علییان)
 ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  قرآن (شیخ علییان) آموزش ریاضی (کریمی )  ادبیات (کرباسیان)
 ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵   ادبیات (کرباسیان) قرآن (شیخ علییان) آموزش ریاضی (کریمی )
 ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  حل تمرین ریاضی  صدری مطالعات (شعردوست) مهارت و مشاوره (خانمحمدی)
 ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  مهارت و مشاوره (خانمحمدی) حل تمرین ریاضی  صدری مطالعات (شعردوست)
 ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  مطالعات (شعردوست) مهارت و مشاوره (خانمحمدی) حل تمرین ریاضی  صدری
 ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
           
ایام و زمان برگزاری گروه الف گروه ب 
 دوشنبه   ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  حل تمرین ریاضی  صدری مطالعات (شعردوست)
 ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  مهارت و مشاوره (خانمحمدی) حل تمرین ریاضی  صدری
 ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  مطالعات (شعردوست) مهارت و مشاوره (خانمحمدی)
 ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی )  ادبیات (کرباسیان)
 ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  قرآن (شیخ علییان) آموزش ریاضی (کریمی )
 ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵   ادبیات (کرباسیان) قرآن (شیخ علییان)
 ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
     
ایام و زمان برگزاری گروه الف
 دوشنبه   ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  مهارت و مشاوره (خانمحمدی)
 ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  مطالعات (شعردوست)
 ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  حل تمرین ریاضی  صدری
 ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  قرآن (شیخ علییان)
 ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵   ادبیات (کرباسیان)
 ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  آموزش ریاضی (کریمی )
 ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
هفتم
 سه شنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  آموزش علوم (حسن پور)
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۳  آموزش علوم (حسن پور) LMS
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  هنر 
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  IT
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  زبان انگلیسی - آقای روحی
زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای رضایی
زبان انگلیسی - آقای صوفی
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  زبان انگلیسی - آقای روحی LMS
زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی - آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی - آقای صوفی LMS
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین علوم  LMS 
هشتم
 سه شنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای رضایی
زبان انگلیسی - آقای صوفی
زبان انگلیسی - آقای روحی
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۳  LMS زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی - آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی - آقای روحی LMS
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  آموزش علوم (حسن پور)
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  آموزش علوم (حسن پور) LMS
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  هنر  
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  IT
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین علوم  LMS 
نهم
 سه شنبه     ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۵  هنر  
   ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۳  IT
   ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی - آقای صوفی
زبان انگلیسی - آقای روحی
زبان انگلیسی - آقای رضایی
   ۴  ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  زبان انگلیسی - آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی - آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی - آقای روحی LMS
زبان انگلیسی - آقای رضایی LMS
   ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  آموزش علوم (حسن پور)
   ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  آموزش علوم (حسن پور) LMS
   ۷  ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین علوم  LMS 
هفتم
 چهارشنبه   ۹:۰۰ - ۹:۴۵  حل تمرین ریاضی  صدری مطالعات (شعردوست) پیام آسمانی(اخضری)
 ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  پیام آسمانی(اخضری) حل تمرین ریاضی  صدری مطالعات (شعردوست)
 ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  مطالعات (شعردوست) پیام آسمانی(اخضری) حل تمرین ریاضی  صدری
 ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی )  ادبیات (کرباسیان) تفکر (آجرلو)
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵   ادبیات (کرباسیان) تفکر (آجرلو) آموزش ریاضی (کریمی )
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  تفکر (آجرلو) آموزش ریاضی (کریمی )  ادبیات (کرباسیان)
 ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
 هشتم 
 چهارشنبه   ۹:۰۰ - ۹:۴۵  تفکر (آجرلو)  ادبیات (کرباسیان)
 ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵   ادبیات (کرباسیان) آموزش ریاضی (کریمی )
 ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی ) تفکر (آجرلو)
 ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  حل تمرین ریاضی  صدری مطالعات (شعردوست)
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  پیام آسمانی(اخضری) حل تمرین ریاضی  صدری
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  مطالعات (شعردوست) پیام آسمانی(اخضری)
 ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 
 نهم 
 چهارشنبه   ۹:۰۰ - ۹:۴۵  آموزش ریاضی (کریمی )
 ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵  تفکر (آجرلو)
 ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵   ادبیات (کرباسیان)
 ۱۲:۰۰- ۱۲:۴۵  پیام آسمانی(اخضری)
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۵  مطالعات (شعردوست)
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۵  حل تمرین ریاضی  صدری
 ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰  یادگیری  و تمرین ریاضی LMS 

جدول برگزاری کلاس های آنلاین دوره اول

برگشت به بالا