رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام نهم 
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت درس
 شنبه       ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
     ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
     ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  پیام آسمانی (اخضری)
     ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  عربی (حمیدزاده)
     ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 یکشنبه       ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰   کلاس آفلاین IT در LMS
     ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  قرآن (شیخ علیان)
     ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای صوفی
زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای رضایی
     ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
     ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
     ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 دوشنبه       ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  مطالعات (شعردوست)
     ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
     ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  پژوهش (صدری)
     ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   ادبیات (کرباسیان)
     ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  آموزش ریاضی (کریمی )
 سه شنبه       ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰   گروه هنر  
     ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰   گروه هنر  
     ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰   زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده 
 زبان انگلیسی – آقای صوفی 
 زبان انگلیسی – آقای روحی 
 زبان انگلیسی – آقای رضایی 
     ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS 
 زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS 
 زبان انگلیسی – آقای روحی LMS 
 زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS 
     ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   آموزش علوم (حسن پور) 
     ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰   آموزش علوم (حسن پور) 
 چهارشنبه       ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰   آموزش ریاضی (کریمی ) 
     ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰    ادبیات (کرباسیان) 
     ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰   حل تمرین ریاضی  م کریمی 
     ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   تفکر آجرلو / موسوی 
     ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   مطالعات (شعردوست) 
 
كلاس فوق العاده اول ( فيلمسازي، فيزيك)
كلاس فوق العاده دوم (خوشنويسي، شيمي) 
كلاس هاي فوق العاده سوم (هنرهاي نمايشی، زيست و زمين)

برنامه کلاسی پایه نهم

برگشت به بالا