رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
نهم
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  پیام آسمانی (اخضری)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  پژوهش (صدری)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   ادبیات (کرباسیان)
 یکشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  عربی (حمیدزاده)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  عربی (حمیدزاده)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
  ۴ زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  ۵ زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
 ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
  ۶ زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۳  آموزش علوم (حسن پور)
 دوشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  مطالعات(رحیمی)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  مطالعات(رحیمی)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  آموزش ریاضی (کریمی )
 سه شنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  گروه هنر 
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  گروه هنر 
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
  ۴ زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  ۵ زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
 ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
  ۶ زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 چهارشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  دفاعی/هدایت تحصیلی
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  قرآن (شیخ علیان)
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين) 

برنامه کلاسی پایه نهم

برگشت به بالا