زمان بندی اردوی آموزشی نوروز 96 پایه سوم:
زمان بندی اردوی آموزشی نوروز 96 پایه سوم:

زمان بندی اردوی آموزشی نوروز 96 پایه سوم:

شروع اردو: روز دوشنبه 7 فروردین ماه
پایان اردو : روز  جمعه 11 فروردین ماه

ساعت برگزاری اردو :9 صبح الی 6 عصر