اردوی پینت بال و اسب سواری پایه دهم در پارک جنگلی سرخه حصار