دبیرستان دوره دوم جمالزاده

دبیر ریاضی

میثم حصارکی

دبیر جغرافیا

سعید بابایی

دبیر زبان انگلیسی

محسن ابوالحسنی

دبیر نگارش

محمد یگانه

دبیر هندسه

سیامک شهبازی زاده

دبیر حسابان

امیر نورایی

دبیر نگارش

سعید نوری

دبیر تفکر و سواد رسانه ای

علیرضا طالبلو

دبیر زمین شناسی

علی سروش آریا

دبیر حسابان و مشاور پایه دوازدهم

محسن علی نجاری

صفحات