دبیرستان دوره دوم جمالزاده

خدمت گزار

جواد حسینی

دبیر فیزیک

بهروز هرمزی

دبیر ریاضی

میثم حصارکی

دبیر جغرافیا

سعید بابایی

دبیر زبان انگلیسی

محسن ابوالحسنی

دبیر نگارش

محمد یگانه

دبیر هندسه

سیامک شهبازی زاده

دبیر حسابان

امیر نورایی

دبیر نگارش

سعید نوری

دبیر تفکر و سواد رسانه ای

علیرضا طالبلو

صفحات