دبیرستان دوره دوم جمالزاده

جلسه اولیا پایه دهم 15/7/96

جلسه اولیا پایه دهم 15/7/96

مجمع عمومی اولیا و مربیان 15/7/96

مجمع عمومی اولیا و مربیان 15/7/96

آزمایشگاه فیزیک و تور فرهنگسرای بهمن 19/7 / 96

حضور دانش آموزان آزمایشگاه فیزیک و تور فرهنگسرای بهمن 19/7 / 96

آغاز پیش ثبت نام دبیرستان خاتم

آغاز پیش ثبت نام دبیرستان خاتم

مسابقات فوتسال آموزشگاهى منطقه ٦ تهران خاتم و هنرستان قدس ٩٦/٨/١٩

مسابقات فوتسال آموزشگاهى منطقه ٦ تهران خاتم و هنرستان قدس ٩٦/٨/١٩

اردوى دانش آموزان پيش دانشگاهى به مشهد مقدس ٩٦/٩/٢٦

اردوى دانش آموزان پيش دانشگاهى به مشهد مقدس

اردوى دانش آموزان پيش دانشگاهى به مشهد مقدس

برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر با همکاری دانش آموزان

مسابقات ورزشى دانش آموزان به مناسبت دهه فجر

برگزاری مسابقات ورزشی دهه فجر با همکاری دانش آموزان

تست

معرفی خلاصه معرفی خلاصه معرفی خلاصه معرفی خلاصه معرفی خلاصه معرفی خلاصه معرفی خلاصه

صفحات