سابقه کاری تحت عناوین :

مربی تربیتی 

مدیر مدرسه 

معاون منطقه

مدیریت منطقه

مدیریت خاتم از سال 85