ریاست آموزش و پرورش منطقه 12 

ریاست سازمان آموزش و پرورش تهران

شروع به کار  در مجموعه خاتم از سال 87