8 سال مشاور تحصیلی در مدرسه مبتکران

4 سال مشاور تحصیلی در مدرسه خاتم 

مشاور مرکز بهزیستی