6 سال معاون دبیرستان خاتم

6 سال معاون اداری راهنمایی خاتم

2 سال رییس دفتر سازمان دانشجویان ایران