دفتردار

علی برزگر

امور اداری و دفترداری و فناوری اطلاعات دبیرستان فرزانگان ، 2 سال

امور اداری و دفترداری و فناوری اطلاعات دبیرستان خاتم ، 8 سال