دبیر فیزیک

بهروز هرمزی

فوق لیسانس فیزیک دریا

دبیر رسمی منظقه 11