مسابقات فوتسال آموزشگاهى منطقه ٦ تهران خاتم و هنرستان قدس ٩٦/٨/١٩

مسابقات فوتسال آموزشگاهى منطقه ٦ تهران خاتم و هنرستان قدس ٩٦/٨/١٩