آلبوم تصاویر


مصطفی چگنی زاده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف 1392
مصطفی چگنی زاده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف 1392
نیما ابو فاضلی  مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر 1390
نیما ابو فاضلی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر 1390
سیاوش ضیغمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف 1393
سیاوش ضیغمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف 1393
نیما کاخ ساز مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیر کبیر 1392
نیما کاخ ساز مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیر کبیر 1392
نوید درویش آقاجانی فیزیک دانشگاه خواجه نصیر 1389
نوید درویش آقاجانی فیزیک دانشگاه خواجه نصیر 1389
امیر رضا با هوش مهدی آبادی مهندسی مواد دانشگاه امیر کبیر 1394
امیر رضا با هوش مهدی آبادی مهندسی مواد دانشگاه امیر کبیر 1394
امیر بهادر کوچک کپورچالی مهندسی عمران دانشگاه تهران 1391
امیر بهادر کوچک کپورچالی مهندسی عمران دانشگاه تهران 1391
سید محمد حسین تبریز عبداللهی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر 1395
سید محمد حسین تبریز عبداللهی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر 1395
خشایار مدرسی فر مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر 1389
خشایار مدرسی فر مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر 1389
نیما کلاهی محمودی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر 1394
نیما کلاهی محمودی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر 1394
بابک کرمی فیزیک دانشگاه تهران 1391
بابک کرمی فیزیک دانشگاه تهران 1391
محمد پیرو اصفیاء مهندسی مواد دانشگاه امیر کبیر 1392
محمد پیرو اصفیاء مهندسی مواد دانشگاه امیر کبیر 1392
شایان زارع مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی 1395
شایان زارع مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی 1395
نیما حاجی شفیعها مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر 1395
نیما حاجی شفیعها مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر 1395
علیرضا اسعد عراقی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف 1395
علیرضا اسعد عراقی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف 1395
امیر حسین فیروز کوهی مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر 1395
امیر حسین فیروز کوهی مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر 1395
علیرضا فایق مهندسی متالورژی دانشگاه بین المللی قزوین و فوق لیسانس مهندسی متالورژی دانشگاه خواجه نصیر1391
علیرضا فایق مهندسی متالورژی دانشگاه بین المللی قزوین و فوق لیسانس مهندسی متالورژی دانشگاه خواجه نصیر1391
پوریا بختیاری فیزیک دانشگاه علم وصنعت 1395
پوریا بختیاری فیزیک دانشگاه علم وصنعت 1395
رضا رستمی مدیریت مالی دانشگاه تهران 1389
رضا رستمی مدیریت مالی دانشگاه تهران 1389
امین جهانی علمدار مهندسی ماشین های صنایع غذایی 1394
امین جهانی علمدار مهندسی ماشین های صنایع غذایی 1394
سروش روزی طلب مهندسی علوم و آب دانشگاه تهران 1395
سروش روزی طلب مهندسی علوم و آب دانشگاه تهران 1395
امیر حسین عادل فر مهندسی معماری دانشگاه تهران 1391
امیر حسین عادل فر مهندسی معماری دانشگاه تهران 1391
پوریا رفیع بیگی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر 1389
پوریا رفیع بیگی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر 1389
فرهنگ فتحی مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت 1393
فرهنگ فتحی مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت 1393
امیر محمد دانشور مهندسی معماری دانشگاه تهران 1393
امیر محمد دانشور مهندسی معماری دانشگاه تهران 1393
سیاوش فعال شریعت پناهی مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر 1392
سیاوش فعال شریعت پناهی مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر 1392
حمیر رضا جندقی اعلایی مهندسی پلیمر دانشگاه امیر کبیر 1394
حمیر رضا جندقی اعلایی مهندسی پلیمر دانشگاه امیر کبیر 1394