پایه یازدهم
پایه یازدهم

به منظور آمادگی دانش آموزان پایه یازدهم اردوی مطالعاتی دوهفته ای در مدرسه برگزار گردید.