دکتر رجبی
دکتر رجبی

جلسه آموزش خانواده با حضور استاد دانشگاه جناب آقای دکتر رجبی و اولیای گرامی دانش آموزان در مورد محورهای مختلف تعلیم و تربیت فرزندان  شنبه ۷ اسفند در سالن همایش های مجتمع برگزار گردید.