دانش آموزان پایه هشتم در آبان ماه 1395 اردویی برون استانی زیارتی سیاحتی به شهر مقدس مشهد داشتند
دانش آموزان پایه هشتم در آبان ماه 1395 اردویی برون استانی زیارتی سیاحتی به شهر مقدس مشهد داشتند