مجتمع آموزشی خاتم در سال 1370 توسط گروهی از اساتید برجسته علمی، آموزشی و فرهنگی کشور تاسیس گردیده است...
مجتمع آموزشی خاتم در سال 1370 توسط گروهی از اساتید برجسته علمی، آموزشی و فرهنگی کشور تاسیس گردیده است...
مجتمع آموزشی خاتم در سال 1370 توسط گروهی از اساتید برجسته علمی، آموزشی و فرهنگی کشور تاسیس گردیده است و در حال حاضر با هفت واحد آموزشی در مناطق 1و 5 و6  با سوابق درخشان و تجربه ای پربار در دوره های ابتدایی، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم مشغول به فعالیت می باشد. مجتمع آموزشی خاتم یکی از موفق ترین مراکز آموزشی تهران به شمار می آید و در ارزیابی آموزش و پرورش موفق به کسب رتبه ی درجه یک گردیده است. با توجه به تجارب ارزشمند و برنامه ریزی های جامع و دقیق مجتمع آموزشی خاتم، زمینه ی موفقیت های چشمگیر دانش آموزان در ابعاد مختلف آموزشی از جمله قبولی در دانشگاه های دولتی ایجاد گردیده است.
مجتمع آموزشی خاتم نه تنها در امر آموزش بلکه در زمینه ی تربیت شخصیت دانش آموزان، آموزش مهارت های زندگی، اعتماد به نفس بخشیدن و روحیه حل مشکلات و...  فعالیت های قابل توجهی را با برنامه ریزی به انجام رسانده  است.