رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام

ریاضی پایه دهم – رسم تابع به کمک انتقال

ریاضی پایه دهم - فصل 5 - رسم تابع به کمک انتقال قسمت دوم 

ریاضی دهم – رسم تابع به کمک انتقال – قسمت اول

تدریس ریاضی دهم - فصل 5 - رسم تابع به کمک انتقال جناب آقای بلخاری

ریاضی دهم – فصل ۵ – رسم تابع درجه دو و قدر مطلق

ریاضی دهم - فصل 5 - رسم تابع درجه دو و قدر مطلق جناب آقای بلخاری

فیزیک پایه یازدهم – توان مولد – قسمت سوم

تدریس فیزیک پایه یازدهم - توان مولد - قسمت سوم جناب آقای مشهوری 

فیزیک پایه یازدهم – توان مولد – قسمت دوم

تدریس فیزیک پایه یازدهم - توان مولد - قسمت دوم جناب آقای مشهوری

فیزیک پایه یازدهم توان مولد – قسمت اول

تدریس فیزیک پایه یازدهم توان مولد قسمت اول جناب آقای مشهوری 

نمودار ولتاژ بر حسب جریان در مولد – قسمت سوم

تدریس فیزیک پایه یازدهم نمودار ولتاژ بر حسب جریان در مولد جناب آقای مشهوری

مودار ولتاژ بر حسب جریان در مولد – قسمت دوم

تدریس فیزیک پایه یازدهم نمودار ولتاژ بر حسب جریان در مولد جناب آقای مشهوری

نمودار ولتاژ بر حسب جریان در مولد – قسمت اول

تدریس فیزیک پایه یازدهم نمودار ولتاژ بر حسب جریان در مولد جناب آقای مشهوری

آموزش پیشامدهای مستقل و وابسته

آموزش و حل تمرین مبحث پیشامدهای مستقل و وابسته پایه یازدهم جناب آقای نوید

فیلم های آموزشی

برگشت به بالا