رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام

شنبه

پایه روز ساعت درس دبیر لینک
هفتم و هشتم ونهم شنبه ۱۷-۱۸ وبینار ورود

یکشنبه

پایه روز ساعت درس دبیر لینک
هفتم یک شنبه ۱۵-۱۶ زبان آقای روحی ورود
۱۵-۱۶ زبان آقای رضایی ورود
۱۵-۱۶ زبان آقای آصفی ورود
۱۵-۱۶ زبان آقای دلاجانی ورود
۱۶-۱۷ ریاضی آقای رحیمی ورود
۱۶-۱۷ اندیشه دکتر موسوی ورود
۱۶-۱۷ ریاضی آقای بابایی ورود
۱۶-۱۷ ریاضی آقای بابایی ورود
۱۷-۱۸ اندیشه دکتر موسوی ورود
۱۷-۱۸ کارگاه ریاضی آقای رحیمی ورود
۱۷-۱۸ خلاقیت ریاضی آقای صدری ورود
۱۷-۱۸ خلاقیت ریاضی آقای صدری ورود
هشتم یکشنبه ۱۵-۱۶ ریاضی آقای صدری ورود
۱۶-۱۷ کارگاه ریاضی آقای صدری ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای روحی ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای رضایی ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای آصفی ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای دلاجانی ورود
نهم یک شنبه ۱۵-۱۶ ریاضی آقای باقرزاده ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای روحی ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای رضایی ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای آصفی ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای دلاجانی ورود
۱۷-۱۸ کارگاه ریاضی آقای باقرزاده ورود

دوشنبه

روز ساعت درس دبیر لینک
دوشنبه ۱۰-۱۱ رفع اشکال ریاضی پایه هفتم آقای بابایی ورود
دوشنبه ۱۱-۱۲ رفع اشکال ریاضی پایه هشتم و نهم آقای بابایی ورود
دوشنبه ۱۵-۱۶ نجوم آقای رحیمی ورود
دوشنبه ۱۵-۱۶ روباتیک آقای احمدي زاده ورود
دوشنبه ۱۵-۱۶ علمی تخیلی آقای باقرزاده ورود
دوشنبه ۱۵-۱۶ داستان پرواز آقای صدری ورود
دوشنبه ۱۶-۱۷ نجوم آقای رحیمی ورود
دوشنبه ۱۶-۱۷ روباتیک آقای احمدی زاده ورود
دوشنبه ۱۶-۱۷ علمی تخیلی آقای باقرزاده ورود
دوشنبه ۱۶-۱۷ داستان پرواز آقای صدری ورود

سه شنبه

پایه روز ساعت درس دبیر لینک
هفتم سه شنبه ۱۵-۱۶ زبان آقای روحی ورود
۱۵-۱۶ زبان آقای رضایی ورود
۱۵-۱۶ زبان آقای آصفی ورود
۱۵-۱۶ زبان آقای دلاجانی ورود
۱۶-۱۷ ریاضی آقای رحیمی ورود
۱۶-۱۷ اندیشه دکتر موسوی ورود
۱۶-۱۷ ریاضی آقای بابایی ورود
۱۶-۱۷ ریاضی آقای بابایی ورود
۱۷-۱۸ اندیشه دکتر موسوی ورود
۱۷-۱۸ کارگاه ریاضی آقای رحیمی ورود
۱۷-۱۸ خلاقیت ریاضی آقای صدری ورود
۱۷-۱۸ خلاقیت ریاضی آقای صدری ورود
هشتم سه شنبه ۱۵-۱۶ ریاضی آقای صدری ورود
۱۶-۱۷ کارگاه ریاضی آقای صدری ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای روحی ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای رضایی ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای آصفی ورود
۱۷-۱۸ زبان آقای دلاجانی ورود
نهم سه شنبه ۱۵-۱۶ ریاضی آقای باقرزاده ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای روحی ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای رضایی ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای آصفی ورود
۱۶-۱۷ زبان آقای دلاجانی ورود
۱۷-۱۸ کارگاه ریاضی آقای باقرزاده ورود

چهارشنبه

پایه روز ساعت درس دبیر لینک
هفتم و هشتم و نهم چهارشنبه ۱۷-۱۸ وبینار ورود

جدول برگزاری کلاس های مجازی

برگشت به بالا