رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام


ردیف نام رشته دانشگاه
۱ بنیامین
نوری
فناوری
اطلاعات
صنعتی
شریف
۲ سام
رضایی
مهندسی
برق
صنعتی
شریف
۳ پیام
دلگشایی
مهندسی
مکانیک
صنعتی
شریف
۴ امیرحسین
دلگشایی
مهندسی
مکانیک
صنعتی
شریف
۵ نوید
رفیعیان
مهندسی
مکانیک
صنعتی
شریف
۶ رضا
نوری
مهندسی
مکانیک
صنعتی
شریف
۷ امیرحسین
فرشاد
مهندسی
مکانیک
صنعتی
شریف
۸ محمد
مهدی
خیراندیش
مهندسی
کامپیوتر
صنعتی
شریف
۹ محمدحسین
قاسم زاده
مهندسی
کامپیوتر
صنعتی
شریف
۱۰ بابک
فرهمند
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۱۱ فرزا
حسین زاده
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۱۲ امیرعلی
بزمونه
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۱۳ رحیم
یوسفی
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۱۴ امیرحسین
کرمانشاهی
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۱۵ اشکان
یعقوبی
مهندسی
شیمی نفت
صنعتی
شریف
۱۶ حمید
خلفایی
مهندسی
شیمی نفت
صنعتی
شریف
۱۷ حامد
باقری
مهندسی
شیمی
صنعتی
شریف
۱۸ سعیدرضا
عباسپور
مهندسی
شیمی
صنعتی
شریف
۱۹ علی
عمرانی
مهندسی
صنایع
صنعتی
شریف
۲۰ بابک
عناصری
مهندسی
متالوژی
صنعتی
شریف
۲۱ آرش
استاد
ابراهیم
مهندسی
فیزیک
صنعتی
شریف
۲۲ بهنام
خسروی
کارشناس
ریاضی
صنعتی
شریف
۲۳ بهمن
خسروی
کارشناس
ریاضی
صنعتی
شریف
۲۴ پولاد
جواهر حقیقی
کارشناس
ریاضی
صنعتی
شریف
۲۵ میلاد
حیدریان
علوم
کامپیوتر
صنعتی
شریف
۲۶ مسعود
ایمانی
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۲۷ پیام
شیبانی
مهندسی
مکانیک
صنعتی
شریف
۲۸ بنیامین
نوری
فناوری
اطلاعات
صنعتی
شریف
۲۹ صادق
مرتضوی
مهندسی
عمران
صنعتی
شریف
۳۰ نیما
نوری
ریاضی صنعتی
شریف
۳۱ بنیامین
نوری
فناوری
اطلاعات
صنعتی
شریف
۳۲ کاوه
شفیعی
 مهندسی
برق
تهران
۳۳ سیدآرش
میرحاج
 مهندسی
برق
تهران
۳۴ احسان
الفت
 مهندسی
برق
تهران
۳۵ حمیدرضا
شیرین کامی
 مهندسی
مکانیک
تهران
۳۶ امیرحین
افتخار
مهندسی
عمران
تهران
۳۷ علیرضا
زارعی
مهندسی
عمران
تهران
۳۸ سعید
رهبری
شمیرانی
مهندسی
عمران
تهران
۳۹ نادر
صیادی
مهندسی
معماری
تهران
۴۰ اسماعیل
نگارستان
مهندسی
معماری
تهران
۴۱ احسان
علی حسن زاده
مهندسی
شیمی
تهران
۴۲ امیررضا
کیانی
مهندسی
مواد
تهران
۴۳ امیر علی
آبادی
مهندسی
معدن
تهران
۴۴ تهمورث
ابراهیمی
مهندسی
فناوری
اطلاعات
تهران
۴۵ مصطفی
اسکندری
مهندسی
کشاورزی
تهران
۴۶ محمد
شادمان
کارشناسی
مدیریت
بازرگانی
تهران
۴۷ علیرضا
قاسم زاده
کارشناسی
مدیریت
بازرگانی
تهران
۴۸ سید
محمد میر
کریمی
کارشناسی
روان شناسی
تهران
۴۹ علی
تسنیمی
هنر تهران
۵۰ سهیل
ملک زاده
مهندسی
شیمی
تهران
۵۱ محمد
اشجعی
مهندسی
عمران
تهران
۵۲ حسام
الدین
آشتیانی
داروسازی تهران
۵۳ محمد
مهدی احمدی
داروسازی تهران
۵۴ محمد
صادق
احمدیان
زبان
انگلیسی
تهران
۵۵ شاهین
حضرتی
مهندسی
معدن
تهران
۵۶ شایان
نیکزاد
مهندسی
پلیمر
تهران
۵۷ اردوان
پوریا فر
مهندسی
فناوری
اطلاعات
تهران
۵۸ آرش
رهگذر
مهندسی
عمران
تهران
۵۹ الیاس
مبرهن
مدیریت تهران
۶۰ رضا
رستمی
مدیریت تهران
۶۱ امیربهادر
کوچک
مهندسی
عمران
تهران
۶۲ شهاب
آزموده
مهندسی
شیمی
تهران
۶۳ امیرضا
یعقوبی
مهندسی
مکانیک
تهران
۶۴ امیرحسین
عادل فر
مهندسی
معماری
تهران
۶۵ بابک
کرمی
فیزیک تهران
۶۶ امیر
مقصودی
مهندسی
عمران
تهران
۶۷ امیرحسین
یوسفی
مهندسی
مکانیک
تهران
۶۸ محمد
مهدی عیوضلو
مهندسی
معماری
تهران
۶۹ سهراب
رضایی
مهندسی
معدن
تهران
۷۰ امین
پورمتین
مهندسی
صنایع
تهران
۷۱ علیرضا
قیداری
مهندسی
کشاورزی
تهران
۷۲ شایان
نیکزاد
مهندسی
پلیمر
تهران
۷۳ شاهین
حضرتی
مهندسی
معدن
تهران
۷۴ صادق
احمدیان
زبان
انگلیسی
تهران
۷۵ شایان
درگاهی
مهندسی
برق
امیرکبیر
۷۶ بابک
دی پیر
مهندسی
برق
امیرکبیر
۷۷ مسیح
حنیف زادگان
مهندسی
مکانیک
امیرکبیر
۷۸ محمود
فاضلی
مهندسی
مکانیک
امیرکبیر
۷۹ سهند چیت
زاده
چیرندایی
مهندسی
مکانیک
امیرکبیر
۸۰ مجید
دریا دل
مهندسی
کامپیوتر
امیرکبیر
۸۱ پارسا
خردمند فر
مهندسی
عمران
امیرکبیر
۸۲ فرشاد
ترابی فرد
مهندسی
عمران
امیرکبیر
۸۳ ایمان
عسگریان
مهندسی
عمران
امیرکبیر
۸۴ نوید
یعقوبی شریف
مهندسی
عمران
امیرکبیر
۸۵ رادبه
حسنی
مهندسی
معدن
امیرکبیر
۸۶ محمد
آیت الهی
مهندسی
پلیمر
امیرکبیر
۸۷ حسن
جهرمی
مهمندسی
صنایع
امیرکبیر
۸۸ رضا
سلیمانی
مهمندسی
صنایع
امیرکبیر
۸۹ مجتبی
اکبری
مهندسی
نساجی
امیرکبیر
۹۰ سید
حسین پور
شایسته فر
مهندسی
نساجی
امیرکبیر
۹۱ هادی
فاضلی
مهندسی
شیمی
امیرکبیر
۹۲ پیام
بادام چی
مهندسی
نساجی
امیرکبیر
۹۳ محمد
وکیلی
مهندسی
نساجی
امیرکبیر
۹۴ علی
عطار جان
نثار
مهندسی
نساجی
امیرکبیر
۹۵ امیرحسین
جاودانی
مهندسی
شیمی
امیرکبیر
۹۶ خشایار
مدرسی فر
مهندسی
پزشکی
امیرکبیر
۹۷ پوریا
رفیع بیگی
مهندسی
کامپیوتر
امیرکبیر
۹۸ محمد
تقوی
مهندسی
عمران
امیرکبیر
۹۹ امیررضا
شاهرخی
مهندسی
متالوژی
امیرکبیر
۱۰۰ علی
جان نثار
مهندسی
نساجی
امیرکبیر
۱۰۱ شاهین
معینی
کارشناسی
بیمه
علم و
صنعت
۱۰۲ مسیح
امیری
مهندسی
برق
علم
و صنعت
۱۰۳ علیرضا
محیط
مهندسی
عمران
علم و
صنعت
۱۰۴ کاوه
حشمتی
مهندسی
عمران
علم
و صنعت
۱۰۵ مهران
قالقی
مهندسی
معماری
علم و
صنعت
۱۰۶ اشکان
توکلی
مهندسی
شیمی نفت
علم
و صنعت
۱۰۷ علیرضا
رضایان
مهندسی
متالوژی
علم و
صنعت
۱۰۸ عامر
کریم بیگی
فیروز آبادی
مهندسی
متالوژی
علم
و صنعت
۱۰۹ پویا
شریفی
مهندسی
متالوژی
علم و
صنعت
۱۱۰ سالار
بنکدار
مهندسی
صنایع
علم
و صنعت
۱۱۱ هادی
طالب
مهندسی
راه آهن
علم و
صنعت
۱۱۲ محمد
عماد
مهندسی
ماشین های
ریلی
علم
و صنعت
۱۱۳ سیدنیما
رضوی
مهندسی
مواد
علم و
صنعت
۱۱۴ محمدهادی
ضیغمی
مهندسی
مکانیک
علم
و صنعت
۱۱۵ فرشید
ترابی فرد
مهندسی
صنایع
علم و
صنعت
۱۱۶ علیرضا
باوفا
مهندسی
عمران
علم
و صنعت
۱۱۷ فرشید
ترابی فرد
مهندسی
صنایع
علم و
صنعت
۱۱۸ شایان
افشاری آزاد
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۱۹ کاوه
پناهی
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۰ علیرضا
تکلیفی
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۱ ایمان
شاکری
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۲ میثم
دولت کیا
کارشناس
ریاضی
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۳ پویا حقی مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۴ امین
رفعتیان
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۵ سروش
کشوادی
مهندسی
کامپیوتر
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۶ مهدی
کیا
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۷ فرزاد
فهیمی
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۸ حمیدرضا
پور طریق
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۲۹ کامران
غفاری عباسی
مهندسی
صنایع
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۰ سید
بهنام دهقان
مهندسی
صنایع
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۱ بهزاد
پیکری
کارشناسی
فیزیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۲ مصطفی
سعیدی مهر
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۳ محمد
صبوری
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۴ سید
محمد علی
سبطی
ریاضی خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۵ محمد
ظهور سعادت
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۶ سینا
ملک زاده
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۷ محمد
حسین مرادی
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۸ میلاد
فخاریان
مهندسی
برق
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۳۹ محمد
ممیزی
مهندسی
هوا و فضا
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۰ نوید
درویش
فیزیک خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۱ نیما
ابوفاضلی
مهندسی
مکانیک
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۲ فرشاد
طهرانچیان
مهندسی
مواد
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۳ سینا ملک
زاده
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۴ محمدظهور
سعادت
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۵ شایان
افشاری
مهندسی
عمران
خواجه
نصیر الدین
طوسی
۱۴۶ رضا
بهشتی
پزشکی شهید
بهشتی
۱۴۷ بردیا
بابایی فر
مهندسی
برق
شهید
بهشتی
۱۴۸ مهرداد
مهناز زاده
مهندسی
برق
شهید
بهشتی
۱۴۹ سید علی
کریمیان
مهندسی
معماری
شهید
بهشتی
۱۵۰ حامد
صفاتی
مهندسی
کامپیوتر
شهید
بهشتی
۱۵۱ سینا
کیفی
کارشناسی
ریاضی
شهید
بهشتی
۱۵۲ امید
شجاع الدینی
کارشناسی
اقتصاد نظری
شهید
بهشتی
۱۵۳ فرشید
طاهری
کارشناسی
اقتصاد نظری
شهید
بهشتی
۱۵۴ محمدعلی
فلاح
کارشناسی
مدیریت مالی
شهید
بهشتی
۱۵۵ اسد میر
عمادی
کارشناسی
مدیریت
شهید
بهشتی
۱۵۶ محمود
کشتکار
فیزیک شهید
بهشتی
۱۵۷ سعید
کوچک یزدی
کارشناس
مدیریت
بازرگانی
شهید
بهشتی
۱۵۸ شانلی
صدیق زاده
مهندسی
برق
شهید
بهشتی
۱۵۹ عرفان
صفری
مهندسی
برق
شهید
بهشتی
۱۶۰ محمدعلی
مسعودی
مهندسی
برق
شهید
بهشتی
۱۶۱ سام
رضایی
مهندسی
برق
علامه
طباطبایی
۱۶۲ محمدحسین
بهشتی
کارشناسی
آمار
علامه
طباطبایی
۱۶۳ بنیامین
ساوه
کارشناسی
اقتصاد
علامه
طباطبایی
۱۶۴ نیما
برمر
کارشناسی
مدیریت
بازرگانی
علامه
طباطبایی
۱۶۵ سروش
آذرنیا
 مهندسی
کامپیوتر
شهید
عباسپور
تهران
۱۶۶ ساسان
مهدوی
مهندسی
کامپیوتر
شهید
عباسپور
۱۶۷ ایمان
هرگاهی
مهندسی
برق
شهید
عباسپور
۱۶۸ سروش
آذرنیا
مهندسی
کامپیوتر
شهید
عباسپور
۱۶۹ ایمان
هرگاهی
مهندسی
برق
شهید
عباسپور
تهران
۱۷۰ دانیال
جعفری
پزشکی علوم
پزشکی ایران
۱۷۱ عطااله
کیومنش
پزشکی علوم
پزشکی ایران
۱۷۲ سلمان
آذر سینا
پزشکی علوم
پزشکی ایران
۱۷۳ رضا
اشرفی
مهندسی
برق
صنعتی
اصفهان
۱۷۴ کاوه
آزاده
مهندسی
برق
صنعتی
اصفهان
۱۷۵ میلاد
آریا فر
مهندسی
مکانیک
صنعتی
اصفهان
۱۷۶ پرهام
میر دامادی
مهندسی
معماری
صنعتی
اصفهان
۱۷۷ سید
شایان
اطهاری
مهندسی
معماری
صنعتی
اصفهان
۱۷۸ محمدامین
دباغی صدر
مهندسی
شیمی پلیمر
صنعتی
اصفهان
۱۷۹ پیام
اقبال
مهندسی
شیمی
صنعتی
اصفهان
۱۸۰ مهران
وکیل
مهندسی
شیمی
صنعتی
اصفهان
۱۸۱ رضا اردو مهندسی
شیمی
صنعتی
اصفهان
۱۸۲ مجید
حاجی بابایی
کارشناس
ریاضی
صنعتی
اصفهان
۱۸۳ بابک
باقری
مهندسی
عمران
ابهر
۱۸۴ پویان
کریمی
مهندسی
عمران
اصفهان
۱۸۵ احمد
سلیمانی
هوافضا امام
حسین (ع)
۱۸۶ ایمان
احمدی
هوافضا امام
حسین (ع)
۱۸۷ محمدهادی
ملک سیر
کارشناسی
علوم سیاسی
امام
صادق (ع)
۱۸۸ مسعود
مقدم
مهندسی
عمران
بابل
۱۸۹ علی
سبحانی
مهندسی
عمران
بجنورد
۱۹۰ محمود
موسوی
فیزیک بهشتی
۱۹۱ شانلی
صدیق زاده
مهندسی
برق
بهشتی
۱۹۲ سید
احسان نوابی
پزشکی تبریز
۱۹۳ محمدعلی
شالچی
مهندسی
متالوژی
تبریز
۱۹۴ سینا
نبی زاده
مهندسی
عمران
تفرش
۱۹۵ سینا نبی
زاده
مهندسی
عمران
تفرش
۱۹۶ علی
هاشم زاده
علوم
کامیپوتر
خوارزمی
تهران
۱۹۷ امیرحسین
حاج باقری
مهندسی
برق
دانشگاه
بین المللی
قزوین
۱۹۸ شایان
صالحی
مهندسی
برق
رجایی
۱۹۹ محمد
محمد صادقی
مهندسی
مکانیک
رشت
۲۰۰ مهرداد
قاسمی
مهندسی
عمران
رشت
۲۰۱ محمد
صادقی
مهندسی
مکانیک
رشت
۲۰۲ مهرداد
حاتم
مهندسی
صنایع
سمنان
۲۰۳ محمدرضا
مهجوری
مهندسی
معماری
سوره
۲۰۴ برهان
هادیان
مهندسی
معماری
سوره
۲۰۵ اسماعیل
عظیمی
پزشکی شاهد
تهران
۲۰۶ احمد
آل آقا
پزشکی شاهد
تهران
۲۰۷ پاشا
درزکانی
مهندسی
برق
شاهد
تهران
۲۰۸ علیرضا
نژاد نیک
کارشناسی
مدیریت
بازرگانی
شاهد
تهران
۲۰۹ محمدرضا
زنجانیان
فناوری
اطلاعات
شاهرود
۲۱۰ میثا
تکاپو
مهندسی
برق
شهید
چمران اهواز
۲۱۱ علیرضا
امیری
مهندسی
معماری
شهید
رجایی
۲۱۲ شایان
صالحی
مهندسی
برق
شهید
رجایی
۲۱۳ امید
بزاز
مهندسی
برق
شیراز
۲۱۴ امید
بابا شاهی
مهندسی
عمران
شیراز
۲۱۵ پژمان
حاجی سعید
کارشناس
مدیریت
بازرگانی
شیراز
۲۱۶ علیرضا
میری
مهندسی
عمران
صنعت
آب و برق
۲۱۷ محمد
عاملی
مهندسی
عمران
صنعت آب و
برق
۲۱۸ شاهین
مکاریان
مهندسی
عمران
صنعت
آب و برق
۲۱۹ امید
میرزاده
مهندسی
عمران
صنعت آب و
برق
۲۲۰ علی
بهشتی
اردکانی
مهندسی
عمران
صنعت
آب و برق
۲۲۱ مسعود
مقدم
مهندسی
عمران
صنعتی
بابل
۲۲۲ شایان
ایرانمش
مهندسی
برق
صنعتی
تبریز
۲۲۳ سید محود
سیدی
صاحباری
مهندسی
مکانیک
صنعتی
تبریز
۲۲۴ سید
سینا نصیری
مهندسی
عمران
صنعتی
تبریز
۲۲۵ آرش
علیزاده
مهندسی
مواد
صنعتی
تبریز
۲۲۶ محسن
قدیری
کارشناسی
مدیریت
صنعتی
صنعتی
تبریز
۲۲۷ شایان
طاوسی
مهندسی
عمران
علم و
فرهنگ
۲۲۸ رامین
رادمهر
مهندسی
برق
قزوین
۲۲۹ رضا
واعظی
مهندسی
مواد
قزوین
۲۳۰ آرین
پورعلی
مهندسی
عمران
قزوین
۲۳۱ رامین
رادمهر
مهندسی
برق
قزوین
۲۳۲ رضا
واعظی
مهندسی
متالوژی
قزوین
۲۳۳ سپهر
سبحانی
کارشناسی
مدیریت
بازرگانی
قزوین
۲۳۴ افشین
بریری
ریاضی قم
۲۳۵ هومان
دیلمی
مهندسی
کامپیوتر
کرج
۲۳۶ محمدعلی
صمیمی
مهندسی
عمران
کرج
۲۳۷ آرین
فارسی
مهندسی
کامپیوتر
کرمان
۲۳۸ اشکان
محجور
مهندسی
برق
گیلان
۲۳۹ سید
سهراب میر
عمادی
مهندسی
برق
گیلان
۲۴۰ هادی
نظریان
مهندسی
مکانیک
گیلان
۲۴۱ احسان
حکم آبادی
مهندسی
برق
مشهد
۲۴۲ امیر
صالحی مجرد
مهندسی
عمران
مشهد
۲۴۳ علی
بهروش
مهندسی
صنایع
مشهد
۲۴۴ سامی
جنانی
فناوری
اطلاعات
همران
۲۴۵ آرش
خسروی
مهندسی
متالوژی
یزد
۲۴۶ حمید
رضا طاهری
مهندسی
نساجی
یزد
۲۴۷ امید
بوستانی
کارشناسی
مدیریت
بازرگانی
یزد
       برگه تست فارغ التحصیلان

برگشت به بالا