رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام هفتم 
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  هفتم ج 
 شنبه    ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  پیام آسمانی (اخضری)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  پژوهش (صدری)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   ادبیات (کرباسیان)
 یکشنبه    ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  عربی (حمیدزاده)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  قرآن (شیخ علیان)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
  ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 دوشنبه    ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  مطالعات (شعردوست)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   عربی (حمیدزاده)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 سه شنبه    ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰   گروه هنر 
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   گروه هنر 
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
  ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
 چهارشنبه    ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  مطالعات (شعردوست)
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  تفکر آجرلو / موسوی
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   ادبیات (کرباسیان)
 
كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك)
كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي) 
كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)

برنامه کلاس پایه هفتم ج

برگشت به بالا