رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
هشتم ب
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  پیام آسمانی (اخضری)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 یکشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
  ۲ زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  ۳ زبان انگلیسی – آقای رضایی
  ۴ زبان انگلیسی – آقای صوفی
  ۵  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  ۶  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  عربی (حمیدزاده)
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  عربی (حمیدزاده)
 دوشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  مطالعات (رحیمی)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  تفکر(آجرلو)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  لذت ادبی(اکبری)
 سه شنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
  ۲ زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  ۳ زبان انگلیسی – آقای رضایی
  ۴ زبان انگلیسی – آقای صوفی
  ۵  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  ۶  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   گروه هنر 
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰   گروه هنر 
 چهارشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  قرآن (شیخ علیان)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  پژوهش(صدری)
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين) 

برنامه کلاس پایه هشتم ب

برگشت به بالا