رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام هشتم 
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت هشتم ب
 شنبه      ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
    ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
    ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  عربی (حمیدزاده)
    ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
    ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  قرآن (شیخ علیان)
 یکشنبه      ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
زبان انگلیسی – آقای روحی
    ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  LMS زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
    ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
    ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
    ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  پیام آسمانی (اخضری)
    ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  کلاس آفلاین  IT
 دوشنبه      ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
    ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  مطالعات (شعردوست)
    ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
    ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  آموزش ریاضی (کریمی )
    ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  پژوهش (صدری)
 سه شنبه      ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰  زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی
زبان انگلیسی – آقای صوفی
زبان انگلیسی – آقای روحی
    ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  LMS زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
    ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
    ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
    ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰   گروه هنر 
    ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰   گروه هنر 
 چهارشنبه      ۱  ۹:۰۰ – ۹:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
    ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
    ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  مطالعات (شعردوست)
    ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
    ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  تفکر آجرلو / موسوی
 
كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك)
كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي) 
كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين)

برنامه کلاس پایه هشتم ب

برگشت به بالا