رفتن به محتوای اصلی
22409000 - 021 پاسخگویی کارشناسان ثبت نام
هشتم الف
 
صبحگاه و گردهمایی
 
روز زنگ ساعت  درس 
 شنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  پیام آسمانی (اخضری)
 یکشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
  ۲ زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  ۳ زبان انگلیسی – آقای رضایی
  ۴ زبان انگلیسی – آقای صوفی
  ۵  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  ۶  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
 ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  عربی (حمیدزاده)
 ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  عربی (حمیدزاده)
 دوشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  مطالعات (رحیمی)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  مدنی(شعردوست)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  لذت ادبی(اکبری)
 سه شنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰  زبان انگلیسی – آقای روحی
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  زبان انگلیسی – آقای رضایی
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  زبان انگلیسی – آقای صوفی
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  زبان انگلیسی – آقای روحی LMS
زبان انگلیسی – آقای صفرعلیزاده LMS
زبان انگلیسی – آقای رضایی LMS
زبان انگلیسی – آقای صوفی LMS
  ۶  ۱۴:۳۰-۱۵:۱۰  آموزش علوم (حسن پور)
آموزش علوم (حسن پور)
 گروه هنر 
 گروه هنر 
 چهارشنبه    ۱  ۹:۰۰ - ۹:۴۰   ادبیات (کرباسیان)
  ۲  ۱۰:۰۰ -۱۰:۴۰  آموزش ریاضی (کریمی )
  ۳  ۱۱:۰۰-۱۱:۴۰  قرآن (شیخ علیان)
  ۴  ۱۲:۳۰- ۱۳:۱۰  پژوهش(صدری)
  ۵  ۱۳:۳۰- ۱۴:۱۰  حل تمرین ریاضی  م کریمی
 
 كلاس فوق العاده اول (عكاسي ، فيزيك) 
 كلاس فوق العاده دوم (هنرهاي نمايشي ، شيمي)  
 كلاس هاي فوق العاده سوم (طراحي و نقاشي، زيست و زمين) 

برنامه کلاس پایه هشتم الف

برگشت به بالا